Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
    • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
    • Ascomycota 0 frågor Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.
    • Basidiomycota 0 frågor Även Basidiomycetes eller basidsvampar. En huvudgrupp (fylum) av svampar som kännetecknas av att de har sporbildande organ, basidier (sing. basidium), för produktion av sina sexuella sporer (basidiosp orer). Basidierna kan ha formen av skivor, som t ex hos champinjoner, åsar, som hos kantareller, taggar, som hos taggsvampar, rör, som hos soppar och tickor, eller vara inneslutna, som hos röksvampar. Det finns ca 25 000 arter av basidsvampar.
    • Blastocladiomycota 0 frågor
    • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • Chytridiomycota 0 frågor En stam av svampar som tidigare betraktades som en underavdelning av Phycomycetes. De är de enda svampar som i något stadium i sin livscykel producerar rörliga celler. De flesta är saprofyter, men bla nd dem finns också växt-, djur- och svamppatogener.
    • Svampar, oklassificerade 0 frågor Svampar, vars taxonomiska förhållanden inte blivit fastställda.
    • Glomeromycota 0 frågor
    • Lavar 0 frågor Organismer bestående av samlevande svampar och alger eller cyanobakterier.
    • Microsporidia 0 frågor Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.
    • Deuteromycota 0 frågor En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.
     • Acremonium 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar med många ascomycetteleomorfer. Cefalosporiner kommer från detta släkte.
     • Alternaria 0 frågor Ett svampsläkte av Loculoascomycetes som omfattar ett flertal växtpatogener och åtminstone en art som producerar ett kraftigt fytotoxiskt antibiotikum. Dess teleomorf är Lewia.
     • Mögelsvamp 0 frågor Aspergillus. Ett släkte mitosporsvampar med ca 100 arter och elva olika teleomorfer tillhörande familjen Trichocomaceae.
     • Beauveria 0 frågor
     • Blastomyces 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar av ordningen Onygenales. Arten B. dermatitidis orsakar blastomykos.
     • Botrytis 0 frågor Svampsläkte med arter som är växtpatogener. Gråmögel, t ex, är en vanlig sjukdom hos ffa oljeväxter, orsakad av B. cinerea, som dock också ger "ädelröta" hos vissa vindruvor.
     • Brettanomyces 0 frågor
     • Candida 0 frågor Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.
      • Candida albicans 0 frågor Encellig, knoppande svamp som är den huvudsakliga orsaken till kandidos (candidiasis).
      • Candida glabrata 0 frågor
      • Candida tropicalis 0 frågor
     • Chrysosporium 0 frågor Ett mitosporiskt svampsläkte tillhörande Onygenaceae som orsakar adiaspiromykos, en mykos i lungorna hos människor och gnagare. En av dess teleomorfer är Ajellomyces.
     • Cladosporium 0 frågor Ett mitosporiskt mögelsläkte tillhörande Loculoascomycetes, omfattande vissa växtparasiter av ekonomisk betydelse. Till teleomorferna hör Mycosphaerella och Venturia.
     • Coccidioides 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som orsakar koccidioidomykos.
     • Colletotrichum 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar tillhörande Phyllachoraceae, omfattande åtminstone 40 arter av växtparasiter. De har teleomorfer inom släktet Glomerella.
     • Cryptococcus 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar (Tremellales), vars arter vanligtvis är kapselförsedda och inte bildar pseudomycel. Till teleomorferna hör Filobasidiella och Fidobasidium.
     • Duddingtonia 0 frågor
     • Epidermophyton 0 frågor Ett svampsläkte som växer i epidermis (överhuden) och ger upphov till tinea.
     • Exophiala 0 frågor Ett släkte normalt saprofytiska, mitosporbildande svampar med namnet Chaetothyriales. Till infektionerna hos människa hör feohyfomykos, peritonit och kromoblastomykos. Exophiala jeanselmei (Phialophora jeanselmei) ger upphov till maduromykos.
     • Fusarium 0 frågor Ett släkte s k fältsvampar i familjen Hypocreales. De omfattar mykotoxinproducerande mögelarter med global utbredning som angriper både växter (t ex spannmål och potatis) och djur. Till deras teleomorfer hör Gibberella.
     • Geotrichum 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar inom Saccharomycetales, vars olika arter isolerats från sjukdomsställen i luftvägarna. Till teleomorferna hör Dipodascus och Galactomyces.
     • Gliocladium 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som finns i jord och ruttnande växtdelar. Strukturellt påminner de om Penicillium.
     • Helminthosporium 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som omfattar såväl saprofyter som växtparasiter.
     • Histoplasma 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar (Onygenales) som ger upphov till histoplasmos hos människor och djur. Den enda arten är Histoplasma capsulatum, med två varianter: H. capsulatum var. capsulatum och H. capsulatum var. duboisii. Dess telemorf är Ajellomyces capsulatus.
     • Kloeckera 0 frågor
     • Lacazia 0 frågor
     • Madurella 0 frågor En art mitosporsvampar som ger upphov till maduromykos (madurafot) hos människor. Madurella grisea och M. mycetomatis är de arter som orsakar svampinfektionen.
     • Malassezia 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som ger upphov till en rad olika hudåtkommor. Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare) orsakar tinea versicolor.
     • Metarhizium 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar i familjen Clavicipitaceae med teleomorfer inom familjen Nectriaceae. Metarhizium anisopliae används i bekämpningsmedel.
     • Microsporum 0 frågor En mitosporsvamp av släktet Oxygenales som orsakar olika hud- och hårsjukdomar. Arten Microsporum canis ger upphov till tinea capitis och tinea corporis, vilka vanligen överförs från katter och hundar. Bland telemorfer finns Arthroderma (Nannizzia).
     • Neotyphodium 0 frågor Den anamorfa formen av svamporganismen Epichloe. Många arter producerar ergotalkaloider.
     • Paecilomyces 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar som ibland orsakar sjukdomar hos människor som lunginfektioner, mykotisk keratit, endokardit och opportunistiska infektioner. Dess teleomorf är Byssychlamys.
     • Paracoccidioides 0 frågor Ett släkte av mitosporsvampar. Paracoccidioides brasiliensis (tidigare Blastomyces brasiliensis) orsakar parakockidioidomykos.
     • Penicillium 0 frågor
     • Phialophora 0 frågor Ett släkte mitosporsvampar. Phialophora verrucosa orsakar kromomykos.(kromoblastomykos). Ophibolus är Phialophorea teleomorf.
     • Pyricularia grisea 0 frågor
     • Rhizoctonia 0 frågor
     • Rhodotorula 0 frågor
     • Scedosporium 0 frågor
     • Scopulariopsis 0 frågor
     • Sporothrix 0 frågor
     • Stachybotrys 0 frågor
     • Trichoderma 0 frågor
     • Trikofyton 0 frågor
     • Trikosporon 0 frågor
     • Verticillium 0 frågor
    • Mycorrhizae 0 frågor Symbiotisk väv (dubbelorganism) mellan svampmycel och växters rötter. Nästan alla högre växter har denna form av samexistens, där svamporganismen förser växten med vatten och mineralsalter, och växten tillför svampen kolhydrater. Det finns två huvudformer, extracellulär (ectomycorrhizae) och intracellulär (endomycorrhizae).
    • Neocallimastigomycota 0 frågor Ett fylum av anaeroba svamporganismer som förekommer i magen hos idisslare. Svamparna saknar mitokondrier och förökar sig genom zoosporer.
    • Jästsvampar 0 frågor
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...