Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
   • Alveolata 0 questions
   • Amoebozoa 0 questions
   • Djur 2 questions
    • Djurgrupper 0 questions Djur indelade i ekologiska, morfologiska eller genetiska grupper.
    • Ryggsträngdjur 2 questions
     • Ryggsträngsdjur utan ryggrad 0 questions En avdelning av fylet Chordata, bestående av understammarna Cephalochordata och Urochordata, men inte Vertebrata (ryggradsdjur). De omfattar ryggradslösa djur med notokord under något utvecklingsstadi um.
     • Ryggradsdjur 2 questions
      • Amfibier 0 questions En klass av ryggradsdjur som kan leva såväl i vatten som på land. Hit hör t ex grodor, paddor och salamandrar. De har funnits sedan devontiden.
      • Fåglar 1 question
      • Fiskar 1 question En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.
      • Däggdjur 0 questions Varmblodiga ryggradsdjur hemmahörande i klassen Mammalia, omfattande alla med hårväxt och som diar. Tre stora grupper ingår, placentadäggdjur (med moderkaka) och pungdjur, vilka föder levande avkomma, och kloakdjur, vilka är äggläggande.
       • Artiodactyla 0 questions Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).
       • Köttätare 0 questions Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).
       • Cetacea 0 questions Däggdjursordningen valar, som är uteslutande vattenlevande och påträffas i alla världshaven och vissa flodsystem. Bland valarna finns de enda djuren förutom elefanter som har större hjärna än människa n. De flesta har ögon väl anpassade för seende såväl under som över vatten och ett brett spektrum av läten, som används bl a för ekolokalisering. Deras viktigaste föda består av fisk, bläckfisk och kr äftdjur. De flesta lever i flock.
       • Fladdermöss 0 questions En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.
       • Hyraxar 0 questions Små däggdjur av ordningen Hyracoidea (klippgrävlingar).
       • Insektätare 0 questions En ordning av insektsätande däggdjur, omfattande bl a mullvadar, näbbmöss, igelkottar och tanrekar (Madagaskarigelkottar).
       • Lagomorpha 0 questions En ordning små däggdjur, omfattande två familjer, Ochotonidae (pipharar) och Leporidae (kaniner och harar). Kroppslängden varierar mellan 125 mm och 750 mm. Harar och kaniner har långa öron och kort svans, medan pipharar har korta, breda öron och saknar svans. Kaniner föds nakna och med slutna ögon och öron. Harar föds med päls och öppna ögon och öron. De är alla växtätare.
       • Marsupialia 0 questions En infraklass (pungdjur) bland däggdjuren, även kallad Metatheria, där ungarna föds på ett tidigt fosterstadium och fortsätter sin utveckling i en pung. Till skillnad från Eutheria (djur med moderkaka) har pungdjuren en ofullständig moderkaka.
       • Monotremata 0 questions En primitiv ordning (kloakdjur) av klassen däggdjur. Det finns två familjer, Ornithorhynchidae (näbbdjur) och Tachyglossidae (myrpiggsvin).
       • Perissodactyla 0 questions En ordning av ungulater, uddatåiga hovdjur. Hästar, tapirer and noshörningar ingår.
       • Primater 0 questions
        • Haplorhini 0 questions En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).
         • Catarrhini 0 questions
          • Cercopithecidae 0 questions En familj av gamla världens apor och babianer bestående av de två underfamiljerna Cercopithecinae och Colobinae. De lever i Afrika och delar av Asien.
           • Cercopithecinae 0 questions En underfamilj av gamla världens apor, Cercopithecidae. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Underfamiljen omfattar följande släkten: Cercocebus, Cercopithecus, Erythrocebus, Macaca, Papio oc h Theropithecus.
            • Cercocebus 0 questions Ett släkte markattliknande apor av underfamiljen Cercopithecinae som lever i Afrikas skogar. De kallas mangaber.
            • Cercopithecus 0 questions Ett släkte av gamla världens apor. De lever i Afrika, men några arter har förts till Västindien. Släktet omfattar mer än 20 arter.
            • Erythrocebus 0 questions Ett släkte av den Gamla världens apor som tillhör familjen Cercopithecinae och som lever i skog och på savann i Afrika. Det finns endast en art, Erythrocebus patas, även känd som patasapa eller rödapa.
            • Makaker 0 questions Ett släkte apor (makaker) av underfamiljen Cercopithecinae och familjen Cercopithecidae som utgörs av 16 arter, vilka lever i skogar i Afrika, Asien, Borneo, Filippinerna och Celebes.
             • Macaca fascicularis 0 questions En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.
             • Macaca mulatta 0 questions En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.
             • Macaca nemestrina 0 questions En art apor av släktet Macaca som lever på Malackahalvön, Sumatra och Borneo. Det är den mest utpräglade trädlevande arten av Macaca. Svansen är kort och rak.
             • Macaca radiata 0 questions En art makaker som främst lever i skogsområden i södra Indien.
            • Mandrillus 0 questions Ett släkte (mandriller) av underfamiljen Cercopithecinae och familjen Cercopithecidae (markattartade apor), med två arter: M. leucophaeus och M. sphinx. De lever normalt i tät regnskog och är godmodiga, trots ryktet om att vara vildsinta. Mandriller räknas till gruppen babianer.
            • Papio 0 questions Ett släkte i underfamiljen Cercopithecinae, familjen Cercopithecidae och består a fem arter: Papio ursinus, Papio cynocephalus, Papio papio, Papio anubis och Papio hamadryas. Släktet lever i öppna skogsområden, savanner, gräsland och klippiga områden.
            • Theropithecus 0 questions
           • Colobinae 0 questions En underfamilj av Gamla världens apor, Cercopithecidae, som lever i Afrikas och Asiens skogar. Släktena Colobus (guerezaapor), Nasalis (näsapor), Presbytis (bladapor), Semnopithecus (hanumanlangur), Pygathrix (Rhinopithecus; trubbnäsapor) och Simias (knorrsvansad langur) hör alla till denna familj.
          • Hominidae 0 questions Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).
          • Hylobatidae 0 questions En familj i underordningen Haplorhini bestående av ett enda släkte, Hylobates (gibbonapor).
         • Platyrrhini 0 questions
         • Tarsii 0 questions
        • Strepsirhini 0 questions
       • Elefantdjur 0 questions
       • Gnagare 0 questions En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.
       • Scandentia 0 questions
       • Sirenia 0 questions
       • Xenarthra 0 questions
      • Reptiler 0 questions
    • Ryggradslösa djur 0 questions Djur som saknar ryggradspelare.
   • Choanoflagellata 0 questions
   • Cryptophyta 0 questions
   • Diplomonadida 0 questions En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 questions
   • Svampar 0 questions Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
   • Haptophyta 0 questions
   • Mesomycetozoea 0 questions En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 questions
   • Parabasalidea 0 questions
   • Växter 0 questions
   • Retortamonadidae 0 questions
   • Rhizaria 0 questions
   • Stramenopiles 0 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...