Se kategorier

 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 10 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
    • Djurgrupper 0 frågor Djur indelade i ekologiska, morfologiska eller genetiska grupper.
     • Husdjur 0 frågor Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).
     • Genmanipulerade djur 0 frågor Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.
     • Djur, inavlade stammar 0 frågor Djur som tillkommit genom flera generationers inavel. Djuren i den resulterande stammen har nästan identisk genotyp.
      • Djur, kongena 0 frågor Inavlade stammar av djur som är genetiskt identiska med undantag för ett enda lokus (eller ett fåtal specifika), så att deras kända genetiska skillnader kommer till uttryck mot samma genetiska bakgrund.
      • Möss, inavlade stammar 0 frågor Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.
       • Möss, inavlade A 0 frågor
       • Möss, inavlade AKR 0 frågor
       • Möss, inavlade BALB C 0 frågor
       • Möss, inavlade C3H 0 frågor
       • Möss, inavlade C57BL 0 frågor
        • Möss, inavlade mdx 0 frågor En musstam som utvecklats från en spontan mutation (mdx) i C57BL-möss. Mutationen är X-kromosombunden och ger livskraftiga, homozygota djur som saknar muskelproteinet dystrofin, har höga serumhalter av muskelenzym och vävnadsdefekter liknande dem vid muskeldystrofi hos människor. Vävnadsegenskaperna, länkningen och mdx-läget gör dessa möss till värdefulla modeller för Duchennes muskeldystrofi.
       • Möss, inavlade CBA 0 frågor
       • Möss, inavlade CFTR 0 frågor En musstam som används som modell för cystisk fibros. Mössen erhålls från embryonala stamceller, i vilka CFTR-genen (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) inaktiverats. Alla mössen har sålunda en kopia av den förändrade genen. Möss homozygota för gendefekten uppvisar många drag som är typiska för unga cystisk fibros-patienter, inkl. hämmad växt, tarmstopp och förändringar i slemkörtlar och serösa körtlar.
       • Möss, hårlösa 0 frågor Muterade musstammar som helt eller delvis saknar päls
       • Möss, inavlade DBA 0 frågor
       • Möss, inavlade ICR 0 frågor
       • Möss, inavlade MRL lpr 0 frågor En underordnad musstam som är genetiskt predisponerad för ett systemiskt lupus erytematosus-syndrom, kliniskt likt sjukdomen hos människa. Det har konstaterats att dessa möss har en mutation i fas-genen. Möss av denna stam är också värdefulla modeller för undersökning av beteende- och kognitiva defekter vid autoimmuna sjukdomar, samt effekter av immundämpande medel.
       • Möss, inavlade NOD 0 frågor En stam icke överviktiga, diabetiska möss som tagits fram i Japan och som fått utbredd användning som modell för T-cellsberoende, autoimmun insulinberoende diabetes mellitus, med insulit som huvudsakligt histopatologiskt kännetecken. Den genetiska känsligheten är starkt MHC-bunden.
       • Möss, inavlade NZB 0 frågor
       • Möss, inavlade SENCAR 0 frågor Möss som avlats selektivt för överkänslighet för kemiskt framkallad hudcancer av tvåstadietyp. De är även överkänsliga för hudtumörbildning efter enkel UV-högdosbestrålning, men ej kronisk lågdosexponering. SENCAR-möss (SENsitive to CARcinogenesis) används som djurmodell för tumörbildning.
      • Råttor, inavlade stammar 0 frågor
     • Försöksdjur 0 frågor Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.
     • Djur, nyfödda 0 frågor
     • Djur, framavlade 0 frågor Djur som framavlats från två genetiskt olika stammar av en och samma art.
     • Djur, giftiga 0 frågor
     • Djur, diande 0 frågor Unga, icke avvanda däggdjur, som får sin näring från sin mor, fostermor eller från flaska.
     • Djur, vilda 0 frågor Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.
     • Djur på zoo 0 frågor Djur som hålls i djurparker.
     • Chimär 0 frågor En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.
     • Utrotningshotade arter 0 frågor
     • Införda arter 0 frågor
    • Ryggsträngdjur 2 frågor
    • Ryggradslösa djur 0 frågor Djur som saknar ryggradspelare.
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...