Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 frågor
   • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 frågor Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 frågor Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 frågor Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 frågor
   • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 frågor
   • Chloroflexi 0 frågor
   • Cyanobacteria 0 frågor En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 frågor En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 frågor
   • Fusobakterier 0 frågor Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 frågor Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
   • Grampositiva bakterier 1 fråga Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
    • Aktinobakterier 1 fråga En klass bakterier med varierande morfologiska egenskaper. Stammar av Actinobacteria har mer än 80% 16SrRNA-sekvensöverensstämmelse sinsemellan, samt vissa signaturnukleotider.
    • Bacillales 0 frågor
    • Grampositiva kocker 0 frågor Klotformade bakterier som förblir lila (positiv färgning) efter gramfärgning.
    • Grampositiva endosporbildande bakterier 0 frågor Bakterier som bildar endosporer och är ger grampositiv färgning. Representativa släkten omfattar Bacillus, Clostridium, Micromonospora, Saccharopolyspora och Streptomyces.
    • Grampositiva stavar 0 frågor En stor grupp stavformade bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling med Grams metod.
     • Grampositiva icke-sporbildande stavar 0 frågor En grampositiv, icke-sporbildande grupp bakterier med gemensamma morfologiska och fysiologiska kännetecken.
      • Grampositiva icke-sporbildande, oregelmässiga stavar 0 frågor En grupp oregelmässiga, stavformade bakterier som ger grampositiv färgning och inte producerar endosporer.
      • Grampositiva icke-sporbildande, regelmässiga stavar 0 frågor En grupp regelmässiga, stavformade bakterier som ger grampositiv färgning och inte producerar endosporer.
       • Brochothrix 0 frågor
       • Erysipelothrix 0 frågor Ett släkte grampositiva, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som har förmåga att bilda långa trådar. De olika arterna har stor utbredning i naturen och utgör parasiter hos däggdjur, fåglar och fiskar.
       • Lactobacillaceae 0 frågor En familj grampositiva bakterier som normalt förekommer i munhålan och tarmkanalen hos människor och andra djurarter, i livsmedel och mejeriprodukter och i jäsande växtsafter. Några få arter är mycket patogena.
       • Listeria 0 frågor Ett släkte bakterier som kan förekomma i faeces hos människor och djur, på växter och i ensilage. Bakterierna är parasiter hos växelvarma och varmblodiga djurarter, inklusive människan.
       • Mycobacteriaceae 0 frågor En familj grampositiva bakterier som finns i jord och mejeriprodukter och som parasiter hos människor och djur. Många är viktiga patogener.
        • Mycobacterium 0 frågor Ett släkte grampositiva, aeroba bakterier. De flesta är frilevande i jord och vatten, men för vissa är den huvudsakliga livsmiljön varmblodiga värdars infekterade vävnader.
         • Mycobacterium avium 0 frågor En bakterie som ger upphov till tuberkulos hos fjäderfä och andra fåglar. I grisar kan den orsaka lokal eller ibland utbredd sjukdom. Bakterien kan tillfälligtvis förekomma hos får eller nötkreatur. Den måste särskiljas från M. avium-komplex, som främst infekterar människor.
         • Mycobacterium bovis 0 frågor Den form av tuberkelbakterie som förekommer hos nötkreatur. Den kallas även M. tuberculosis var. bovis.
         • Mycobacterium haemophilum 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som orsakar granulomatösa eller såriga hudskador hos personer med nedsatt immunförsvar. Bakteriens namn avspeglar dess stora behov av järn, främst från blod, hem eller järnammoniumcitrat, för sin tillväxt.
         • Mycobacterium leprae 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som orsakar spetälska hos människor. Bakterierna grupperar sig oftast på olika sätt, som rundade klumpar eller sida vid sida.
         • Mycobacterium lepraemurium 0 frågor En bakterieart som ger upphov till spetälska hos råttor, även kallad musspetälska.
         • Mycobacterium phlei 0 frågor En saprofytisk bakterieart som är utbredd i jord, damm och på växter.
         • Mycobacterium tuberculosis 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som ger tuberkulos hos människor, andra primater, nötkreatur, hundar och vissa andra djur, som har kontakt med människor. Bakterierna har en tendens att växa i slingrande, trådlika anhopningar, där de uppvisar en parallell orientering.
         • Icketuberkulösa mykobakterier 0 frågor Så kallade atypiska arter av släktet Mycobacterium. De kallas även tuberkuloida bakterier och är: M. buruli, M. chelonae, M. duvalii, M. flavescens, M. fortuitum, M. gilvum, M. gordonae, M. intracellulare, M. kansasii, M. marinum, M. obuense, M. scrofulaceum, M. szulgai, M. terrae, M. ulcerans, M. xenopi.
          • Mycobacterium avium-komplex 0 frågor En sammansatt grupp som innehåller ett flertal stammar av M. avium. Mycobacterium intracellulare är svår att skilja från M. avium och är därför inkluderad i komplexet. Dessa bakterier påträffas oftast i lungsekret från personer med tuberkulosliknande mykobakterios. Stammar från denna grupp har även satts i samband med lymfadenit hos barn och AIDS. Enbart M. avium orsakar tuberkulos hos en rad olika fåglar och andra djur, även grisar.
          • Mycobacterium chelonae 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som vanligtvis finns i jord, och ibland påträffas i saliv. Bakterierna kan orsaka postoperativa sårinfektioner och varbölder i stjärten.
          • Mycobacterium fortuitum 0 frågor En snabbväxande, icke-fotokromogen och potentiellt patogen bakterieart, som ger upphov till sjukliga förändringar i lungor, skelett eller mjukvävnad efter fyfisk skada. Den har påträffats i jord och penetrationsställen hos människor, kreatur och kallblodiga djur.
          • Mycobacterium kansasii 0 frågor En långsamt växande, fotokromogen bakterieart som är orsaken till tuberkulosliknande sjukdom hos människor och ofta isoleras ur lungsekret och tuberkler. Infektionsbenägenheten är kraftigt förhöjd hos personer med nedsatt immunförsvar.
          • Mycobacterium marinum 0 frågor En fotokromogen bakterieart med måttlig förökning som påträffas i akvarier, sjuka fiskar och badbassänger. Den ger upphov till hudförändringar och granulom (simbassängsgranulom) hos människor.
          • Mycobacterium scrofulaceum 0 frågor En icke-tuberkulös mykobakterie som ger lymfkörtelinflammation i halsen hos barn. Den orsakar sällan lungsjukdom, och ger förmodligen inte upphov till sjukdom hos djur.
          • Mycobacterium smegmatis 0 frågor En snabbväxande, icke-fotokromogen art av Mycobacterium som ursprungligen isolerades ur human smegma och som även påträffats i jord och vatten.
          • Mycobacterium ulcerans 0 frågor En långsamt växande mykobakterie som infekterar hud och underhudsvävnader och ger upphov till smärtfria burulisår.
          • Mycobacterium xenopi 0 frågor En långsamt växande, skotokromogen art, oftast harmlös i mänskligt sekret, men som ibland kan sättas i samband med kronisk lumgsjukdom.
     • Grampositiva endosporbildande stavar 0 frågor Stavformade bakterier som bildar endosporer och färgas grampositivt. Representativa släkten är t ex Bacillus och Clostridium.
    • Lactobacillales 0 frågor
   • Planctomycetales 0 frågor
   • Proteobakterier 0 frågor
   • Spirochaetales 0 frågor
   • Sulfat-reducing bakterier 0 frågor
   • Verrucomicrobia 0 frågor
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...