Se kategorier

 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 frågor
   • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 frågor Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 frågor Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 frågor Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 frågor
   • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 frågor
   • Chloroflexi 0 frågor
   • Cyanobacteria 0 frågor En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 frågor En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 frågor
   • Fusobakterier 0 frågor Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 frågor Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
   • Grampositiva bakterier 1 fråga Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
    • Aktinobakterier 1 fråga En klass bakterier med varierande morfologiska egenskaper. Stammar av Actinobacteria har mer än 80% 16SrRNA-sekvensöverensstämmelse sinsemellan, samt vissa signaturnukleotider.
     • Actinomycetales 1 fråga En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.
      • Actinomycetaceae 1 fråga En familj av bakterier med talrika parasitära och patogena former.
      • Brevibacterium 0 frågor En grampositiv bakterie som förekommer i mejeriprodukter, salt- och sötvatten, marina organismer, insekter och i organiskt material under nedbrytning.
      • Cellulomonas 0 frågor
      • Corynebacterium 0 frågor Ett släkte icke-sporbildande bakterier med stor utbredning i naturen. Bakterierna uppträder i form av raka eller svagt böjda stavar och är kända parasiter och sjukdomsalstrare hos människor och djur.
      • Frankia 0 frågor Ett bakteriesläkte tillhörande familjen Frankiaceae. De är kvävefixerande, rotknölsbildande organismer som lever i symbios med många tvåhjärtbladiga trädväxter.
      • Gordonia bacterium 0 frågor Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.
      • Micrococcaceae 0 frågor En familj bakterier som omfattar allt från fritt levande och saprofytiska organismer till parasitära och sjukdomsalstrande.
      • Micromonosporaceae 0 frågor En familj grampositiva, saprofytiska bakterier som lever i jord och vattenmiljöer.
      • Mycobacteriaceae 0 frågor En familj grampositiva bakterier som finns i jord och mejeriprodukter och som parasiter hos människor och djur. Många är viktiga patogener.
       • Mycobacterium 0 frågor Ett släkte grampositiva, aeroba bakterier. De flesta är frilevande i jord och vatten, men för vissa är den huvudsakliga livsmiljön varmblodiga värdars infekterade vävnader.
        • Mycobacterium avium 0 frågor En bakterie som ger upphov till tuberkulos hos fjäderfä och andra fåglar. I grisar kan den orsaka lokal eller ibland utbredd sjukdom. Bakterien kan tillfälligtvis förekomma hos får eller nötkreatur. Den måste särskiljas från M. avium-komplex, som främst infekterar människor.
        • Mycobacterium bovis 0 frågor Den form av tuberkelbakterie som förekommer hos nötkreatur. Den kallas även M. tuberculosis var. bovis.
        • Mycobacterium haemophilum 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som orsakar granulomatösa eller såriga hudskador hos personer med nedsatt immunförsvar. Bakteriens namn avspeglar dess stora behov av järn, främst från blod, hem eller järnammoniumcitrat, för sin tillväxt.
        • Mycobacterium leprae 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som orsakar spetälska hos människor. Bakterierna grupperar sig oftast på olika sätt, som rundade klumpar eller sida vid sida.
        • Mycobacterium lepraemurium 0 frågor En bakterieart som ger upphov till spetälska hos råttor, även kallad musspetälska.
        • Mycobacterium phlei 0 frågor En saprofytisk bakterieart som är utbredd i jord, damm och på växter.
        • Mycobacterium tuberculosis 0 frågor En art grampositiva, aeroba bakterier som ger tuberkulos hos människor, andra primater, nötkreatur, hundar och vissa andra djur, som har kontakt med människor. Bakterierna har en tendens att växa i slingrande, trådlika anhopningar, där de uppvisar en parallell orientering.
        • Icketuberkulösa mykobakterier 0 frågor Så kallade atypiska arter av släktet Mycobacterium. De kallas även tuberkuloida bakterier och är: M. buruli, M. chelonae, M. duvalii, M. flavescens, M. fortuitum, M. gilvum, M. gordonae, M. intracellulare, M. kansasii, M. marinum, M. obuense, M. scrofulaceum, M. szulgai, M. terrae, M. ulcerans, M. xenopi.
      • Nocardiaceae 0 frågor En familj grampositiva, aeroba aktinomyceter som finns i jord och djurvävnader. Vissa arter orsakar infektion hos människor och djur.
      • Propionibacteriaceae 0 frågor
      • Saccharopolyspora 0 frågor
      • Streptomycetaceae 0 frågor
      • Trophyma 0 frågor
     • Bifidobacterium 0 frågor Stavformad, grampositiv, syrakänslig, icke sporbildande och icke rörlig bakterie som utgör ett släkte av familjen Actinomycetaceae. Bakterierna finns i tarmarna och i vagina hos människa.
     • Gardnerella 0 frågor Ett bakteriesläkte som påträffas i det urogenitala systemet hos människor. Bakterierna anses vara den främsta orsaken till bakteriell vaginit (slidinflammation).
    • Bacillales 0 frågor
    • Grampositiva kocker 0 frågor Klotformade bakterier som förblir lila (positiv färgning) efter gramfärgning.
    • Grampositiva endosporbildande bakterier 0 frågor Bakterier som bildar endosporer och är ger grampositiv färgning. Representativa släkten omfattar Bacillus, Clostridium, Micromonospora, Saccharopolyspora och Streptomyces.
    • Grampositiva stavar 0 frågor En stor grupp stavformade bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling med Grams metod.
    • Lactobacillales 0 frågor
   • Planctomycetales 0 frågor
   • Proteobakterier 0 frågor
   • Spirochaetales 0 frågor
   • Sulfat-reducing bakterier 0 frågor
   • Verrucomicrobia 0 frågor
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 10 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...