Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 questions
   • Jordbruksinokulanter 0 questions Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 questions Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 questions Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 questions Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 questions
   • Blodburen smitta 0 questions Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 questions
   • Chloroflexi 0 questions
   • Cyanobacteria 0 questions En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 questions En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 questions
   • Fusobakterier 0 questions Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 questions Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
    • Anaplasmataceae 0 questions En familj bakterier som angriper röda blodkroppar och orsakar svåra sjukdomar hos djur.
    • Arcobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, lufttoleranta, spiralformade bakterier som påträffas i vatten och ger upphov till diarre hos människor och djur.
    • Bartonellaceae 0 questions En familj små, gramnegativa bakterier som infekterar erytrocyter hos människor och andra ryggradsdjur och orsakar flera infektionssjukdomar.
    • Brachyspira 0 questions
    • Buchnera 0 questions Ett släkte gramnegativa bakterier som lever i obligat intracellulär symbios hos bladlöss. Bakterierna återfinns i specialiserade celler i bladlusens kroppshåla.
    • Campylobacter 0 questions Ett släkte av bakterier i reproduktionsorgan, tarmkanal och munhåla hos djur och människor. Några arter är patogena.
    • Chlamydiales 0 questions En ordning obligat intracellulära bakterier med en replikationscykel av Chlamydiatyp. Utvecklingen sker i två steg, omfattande en metaboliskt inaktiv och infektiös form och en vegetativ form, som förö kar sig genom tvådelning. Bakterierna sprids via luft eller genom direktkontakt. Fyra familjer är kända: Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceae och Waddliaceae.
    • Chloroflexus 0 questions
    • Gramnegativa aeroba bakterier 0 questions En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.
    • Gramnegativa anaeroba bakterier 0 questions En stor grupp anaeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa fakultativt anaeroba stavar 0 questions En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.
     • Actinobacillus 0 questions Ett släkte av Pasteurellaceae som är gramnegativa, icke sporbildande, orörliga och fakultativt anaeroba. De flesta medlemmar förekommer både som patogener och som tillhörande normalfloran i luftvägar, matsmältnings- och könsorgan hos djur.
     • Aeromonadaceae 0 questions
     • Azoarcus 0 questions Ett släkte gramnegativa och fakultativt anaeroba bakterier, bland vilka finns såväl gräsbundna, kvävefixerande arter som arter som under anaeroba förhållanden bryter ned toluen och andra monoaromatisk a kolväten.
     • Capnocytophaga 0 questions En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.
     • Cardiobacteriaceae 0 questions
     • Chromobacterium 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som lever i jord och vatten. De olika arterna är i allmänhet inte patogena, men vissa arter kan orsaka infektion hos däggdjur, i nklusive människor.
     • Eikenella 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som finns i människans munhåla och tarmar. Dessa bakterier kan uppträda som opportunistiska patogener.
     • Enterobacteriaceae 0 questions En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.
     • Gardnerella 0 questions Ett bakteriesläkte som påträffas i det urogenitala systemet hos människor. Bakterierna anses vara den främsta orsaken till bakteriell vaginit (slidinflammation).
     • Moritella 0 questions Ett släkte gramnegativa, krökta eller raka stavbakterier tillhörande familjen Alteromonadaceae. Bakterierna är kemoorganotrofa, halofila, och hemmahörande i kalla havsmiljöer.
     • Pasteurellaceae 0 questions
      • Haemophilus 0 questions Ett släkte av Pasteurellaceae med många arter som förekommer hos djur och människor. Organismerna är gramnegativa, fakultativt anaeroba, kul- eller stavformade, och utan rörelseförmåga.
       • Haemophilus ducreyi 0 questions En art av Haemophilus som ger upphov till den sexuellt överförda sjukdomen mjuk schanker.
       • Haemophilus influenzae 0 questions En art av Haemophilus som fäster vid slemhinnorna hos människor och olika djurarter. Arten indelas vidare i biotyperna I till VIII.
       • Haemophilus paragallinarum 0 questions En art av gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som ger upphov till luftvägsinfektionen smittsam coryza (akut hönssnuva) hos kycklingar.
       • Haemophilus parainfluenzae 0 questions En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som är allmänt förekommande i munhåla och svalg hos människor. Den har låg sjukdomsalstrande förmåga, men kan sporadiskt ha samband med endokardit.
       • Haemophilus paraphrophilus 0 questions En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som ingåt i munhålans och svalgets normalflora hos människa. Den kan ge upphov till bl a subakut bakteriell endokardit och hjärnabscess.
       • Haemophilus parasuis 0 questions En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som förekommer i övre luftvägarna hos svin.
       • Haemophilus somnus 0 questions En art gramnegativa bakterier som, osäkert varifrån, ger upphov till flerorgansjukdom hos nötkreatur.
      • Mannheimia 0 questions Ett bakteriesläkte inom familjen Pasteurellaceae med många arter som inte fermenterar trehalos. Bland arterna finns Mannheimia haemolytica, M. glucosida, M. granulomatis, M. ruminalis och M. varigena.
      • Pasteurella 0 questions Det äldsta erkända släktet inom familjen Pasteurellaceae. Består av olika arter. Förekommer oftast som coccobacilli eller rod-formade, är gram-negativa, orörliga. Kan finnas hos både djur och människor.
     • Rahnella 0 questions
     • Shewanella 0 questions
     • Streptobacillus 0 questions
     • Vibrionaceae 0 questions
     • Zymomonas 0 questions
    • Gramnegativa bakterier med fotosyntetisk syreproduktion 0 questions Encelliga eller flercelliga bakterier med stor utbredning. Cyanobakterierna brukar klorofyll a och fykobiliner för fotosyntes av syre, medan släkten inom Prochlorales utnyttjar både klorofyll a och b, men inte fykobiliner.
    • Helicobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.
    • Lawsonia (bakterier) 0 questions Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.
    • Methylosinus 0 questions En art av gramnegativa stavbakterier som bildar exosporer och är obligata metanotrofer.
    • Oceanospirillaceae 0 questions En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Oceanospirillales.
    • Ornithobacterium 0 questions
    • Piscirickettsiaceae 0 questions
    • Planctomycetales 0 questions
    • Rhodobacter 0 questions
    • Rhodomicrobium 0 questions
    • Rhodovulum 0 questions
    • Rickettsiaceae 0 questions
    • Roseobacter 0 questions
    • Spirillaceae 0 questions
    • Tenericutes 0 questions En klass gramnegativa bakterier bestående av celler omgivna av ett plasmamembran. De skiljer sig från andra bakterier i det att de saknar cellvägg. Klassen innehåller en enda ordning, Mycoplasmatales.
    • Verrucomicrobia 0 questions
   • Grampositiva bakterier 1 question Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
   • Planctomycetales 0 questions
   • Proteobakterier 0 questions
   • Spirochaetales 0 questions
   • Sulfat-reducing bakterier 0 questions
   • Verrucomicrobia 0 questions
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 0 questions
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 0 questions Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 10 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...