Browse categories

 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 questions
   • Jordbruksinokulanter 0 questions Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 questions Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 questions Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 questions Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 questions
   • Blodburen smitta 0 questions Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 questions
   • Chloroflexi 0 questions
   • Cyanobacteria 0 questions En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 questions En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 questions
   • Fusobakterier 0 questions Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 questions Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
    • Anaplasmataceae 0 questions En familj bakterier som angriper röda blodkroppar och orsakar svåra sjukdomar hos djur.
    • Arcobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, lufttoleranta, spiralformade bakterier som påträffas i vatten och ger upphov till diarre hos människor och djur.
    • Bartonellaceae 0 questions En familj små, gramnegativa bakterier som infekterar erytrocyter hos människor och andra ryggradsdjur och orsakar flera infektionssjukdomar.
    • Brachyspira 0 questions
    • Buchnera 0 questions Ett släkte gramnegativa bakterier som lever i obligat intracellulär symbios hos bladlöss. Bakterierna återfinns i specialiserade celler i bladlusens kroppshåla.
    • Campylobacter 0 questions Ett släkte av bakterier i reproduktionsorgan, tarmkanal och munhåla hos djur och människor. Några arter är patogena.
    • Chlamydiales 0 questions En ordning obligat intracellulära bakterier med en replikationscykel av Chlamydiatyp. Utvecklingen sker i två steg, omfattande en metaboliskt inaktiv och infektiös form och en vegetativ form, som förö kar sig genom tvådelning. Bakterierna sprids via luft eller genom direktkontakt. Fyra familjer är kända: Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceae och Waddliaceae.
    • Chloroflexus 0 questions
    • Gramnegativa aeroba bakterier 0 questions En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.
    • Gramnegativa anaeroba bakterier 0 questions En stor grupp anaeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa fakultativt anaeroba stavar 0 questions En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.
     • Actinobacillus 0 questions Ett släkte av Pasteurellaceae som är gramnegativa, icke sporbildande, orörliga och fakultativt anaeroba. De flesta medlemmar förekommer både som patogener och som tillhörande normalfloran i luftvägar, matsmältnings- och könsorgan hos djur.
     • Aeromonadaceae 0 questions
     • Azoarcus 0 questions Ett släkte gramnegativa och fakultativt anaeroba bakterier, bland vilka finns såväl gräsbundna, kvävefixerande arter som arter som under anaeroba förhållanden bryter ned toluen och andra monoaromatisk a kolväten.
     • Capnocytophaga 0 questions En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.
     • Cardiobacteriaceae 0 questions
     • Chromobacterium 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som lever i jord och vatten. De olika arterna är i allmänhet inte patogena, men vissa arter kan orsaka infektion hos däggdjur, i nklusive människor.
     • Eikenella 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som finns i människans munhåla och tarmar. Dessa bakterier kan uppträda som opportunistiska patogener.
     • Enterobacteriaceae 0 questions En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.
      • Calymmatobacterium 0 questions Ett släkte bakterier som orsakar granuloma inguinale och andra granulomatösa förändringar.
      • Cronobacter 0 questions
      • Citrobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, stavformade enterobakterier som kan använda citrat som enda kolkälla.
      • Edwardsiella 0 questions Ett släkte små, raka, gramnegativa stavar som är fakultativt anaeroba, kemoorganotrofa och vanligen rörliga, tack vare ett flagellskikt. Dessa bakterier påträffas vanligtvis i tarmarna hos kallblodiga djur och i sötvatten. De är patogena för ålar, malar och andra djur, och i sällsynta fall opportunistiska patogener hos människa.
      • Enterobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, gasproducerande stavbakterier som återfinns i människors och djurs avföring, i avlopp, jord, vatten och mejeriprodukter.
       • Enterobacter aerogenes 0 questions En art gramnegativa, kapselförsedda, gasproducerande stavbakterier med stor utbredninng i naturen. Det finns både rörliga och orörliga stammar. Arten är närbesläktad med Klebsiella pneumoniae och förknippas ofta med sjukhusinfektioner.
       • Enterobacter cloacae 0 questions En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som finns i vatten, avlopp, jord, kött, sjukhusmiljöer, och som kommensaler i hudens och tarmarnas mikroflora hos människor och djur.
      • Erwinia 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier, som är växtpatogener, saprofyter eller beståndsdelar av växternas epifytiska flora.
      • Escherichia 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier, vars medlemmar finns i det nedre tarmsystemet hos varmblodiga djur. Arterna är antingen icke-patogena eller opportunistiska patogener.
      • Hafnia 0 questions En art stavformade, gramnegativa bakterier som är fakultativt anaeroba och som rör sig mha flageller. Bakterierna förekommer i avföring från människor och djur, jord, vatten och mejeriprodukter. Hos människor utgör de opportunistiska patogener.
      • Klebsiella 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som uppträder enskilt eller grupperar sig parvis eller i korta kedjor. Bakterierna förekommer vanligtvis i tarmarna och är opportunistiska patogener som kan ge upphov till bakteriemi, lunginflammation, urinvägsinfektion och flera andra infektionstyper hos människa.
      • Kluyvera 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba bakterier inom familjen Enterobacteriaceae. Bakterierna finns i livsmedel, jord och i avloppsvatten. De utgör opportunistiska patogener hos människa.
      • Morganella 0 questions Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavbakterier som rör sig med hjälp av flageller. Bakterierna är kemoorganotrofa och har både respiratorisk och fermentativ metabolism.
      • Pantoea 0 questions
      • Pectobacterium 0 questions
      • Photorhabdus 0 questions
      • Plesiomonas 0 questions
      • Proteus 0 questions
      • Providencia 0 questions
      • Salmonella 0 questions
      • Serratia 0 questions
      • Shigella 0 questions
      • Wigglesworthia 0 questions
      • Xenorhabdus 0 questions
      • Yersinia 0 questions
     • Gardnerella 0 questions Ett bakteriesläkte som påträffas i det urogenitala systemet hos människor. Bakterierna anses vara den främsta orsaken till bakteriell vaginit (slidinflammation).
     • Moritella 0 questions Ett släkte gramnegativa, krökta eller raka stavbakterier tillhörande familjen Alteromonadaceae. Bakterierna är kemoorganotrofa, halofila, och hemmahörande i kalla havsmiljöer.
     • Pasteurellaceae 0 questions
     • Rahnella 0 questions
     • Shewanella 0 questions
     • Streptobacillus 0 questions
     • Vibrionaceae 0 questions
     • Zymomonas 0 questions
    • Gramnegativa bakterier med fotosyntetisk syreproduktion 0 questions Encelliga eller flercelliga bakterier med stor utbredning. Cyanobakterierna brukar klorofyll a och fykobiliner för fotosyntes av syre, medan släkten inom Prochlorales utnyttjar både klorofyll a och b, men inte fykobiliner.
    • Helicobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.
    • Lawsonia (bakterier) 0 questions Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.
    • Methylosinus 0 questions En art av gramnegativa stavbakterier som bildar exosporer och är obligata metanotrofer.
    • Oceanospirillaceae 0 questions En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Oceanospirillales.
    • Ornithobacterium 0 questions
    • Piscirickettsiaceae 0 questions
    • Planctomycetales 0 questions
    • Rhodobacter 0 questions
    • Rhodomicrobium 0 questions
    • Rhodovulum 0 questions
    • Rickettsiaceae 0 questions
    • Roseobacter 0 questions
    • Spirillaceae 0 questions
    • Tenericutes 0 questions En klass gramnegativa bakterier bestående av celler omgivna av ett plasmamembran. De skiljer sig från andra bakterier i det att de saknar cellvägg. Klassen innehåller en enda ordning, Mycoplasmatales.
    • Verrucomicrobia 0 questions
   • Grampositiva bakterier 1 question Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
   • Planctomycetales 0 questions
   • Proteobakterier 0 questions
   • Spirochaetales 0 questions
   • Sulfat-reducing bakterier 0 questions
   • Verrucomicrobia 0 questions
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Sjukdomar 41 questions
 • Kemikalier och läkemedel 10 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Fenomen och processer 1 question
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Personer 0 questions Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Geografiska orter 0 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...