Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 questions
   • Jordbruksinokulanter 0 questions Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 questions Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 questions Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 questions Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 questions
   • Blodburen smitta 0 questions Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 questions
   • Chloroflexi 0 questions
   • Cyanobacteria 0 questions En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 questions En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 questions
   • Fusobakterier 0 questions Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 questions Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
    • Anaplasmataceae 0 questions En familj bakterier som angriper röda blodkroppar och orsakar svåra sjukdomar hos djur.
    • Arcobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, lufttoleranta, spiralformade bakterier som påträffas i vatten och ger upphov till diarre hos människor och djur.
    • Bartonellaceae 0 questions En familj små, gramnegativa bakterier som infekterar erytrocyter hos människor och andra ryggradsdjur och orsakar flera infektionssjukdomar.
    • Brachyspira 0 questions
    • Buchnera 0 questions Ett släkte gramnegativa bakterier som lever i obligat intracellulär symbios hos bladlöss. Bakterierna återfinns i specialiserade celler i bladlusens kroppshåla.
    • Campylobacter 0 questions Ett släkte av bakterier i reproduktionsorgan, tarmkanal och munhåla hos djur och människor. Några arter är patogena.
    • Chlamydiales 0 questions En ordning obligat intracellulära bakterier med en replikationscykel av Chlamydiatyp. Utvecklingen sker i två steg, omfattande en metaboliskt inaktiv och infektiös form och en vegetativ form, som förö kar sig genom tvådelning. Bakterierna sprids via luft eller genom direktkontakt. Fyra familjer är kända: Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceae och Waddliaceae.
    • Chloroflexus 0 questions
    • Gramnegativa aeroba bakterier 0 questions En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.
    • Gramnegativa anaeroba bakterier 0 questions En stor grupp anaeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa fakultativt anaeroba stavar 0 questions En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa bakterier med fotosyntetisk syreproduktion 0 questions Encelliga eller flercelliga bakterier med stor utbredning. Cyanobakterierna brukar klorofyll a och fykobiliner för fotosyntes av syre, medan släkten inom Prochlorales utnyttjar både klorofyll a och b, men inte fykobiliner.
     • Cyanobacteria 0 questions En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
      • Anabaena 0 questions Ett släkte hårliknande cyanobakterier med mjukt hölje. De utgör en stor del av sötvattenplankton världen över. Arten Anabaena flos-aquae orsakar förgiftning hos djur.
       • Anabaena cylindrica 0 questions En art av släktet Anabaena vars trikomer består av cylinderformade celler.
       • Anabaena flos-aquae 0 questions En art av släktet Anabaena som innehåller gasblåsor, vilka ger organismen flytförmåga. Algerna kan bilda omfattande blomningstäcken i sötvatten och ge upphov till akuta förgiftningar hos olika djur.
       • Anabaena variabilis 0 questions En art av släktet Anabaena vars sporer kallas akineter.
      • Aphanizomenon 0 questions Ett formsläkte av planktoniska blågröna alger inom ordningen Nostocales.
      • Cyanothece 0 questions Ett formsläkte av encelliga, klot- eller stavformade Cyanobacteria (blågröna alger), inom ordningen Chroococcales. Tre olika grupperingar av stammar från olika habitat ingår.
      • Cylindrospermopsis 0 questions Ett formsläkte av Cyanobacteria (blågröna alger) i ordningen Nostocales som kännetecknas av tunna trikomer, cylindriska akineter och terminalt belägna heterocystor.
      • Microcystis 0 questions Ett formsläkte av Cyanobacteria inom ordningen Chroococcales. Många arter lever som plankton och innehåller gasblåsor.
      • Nodularia 0 questions Ett formsläkte av trådiga cyanobakterier (Cyanobacteria; blågröna alger) inom ordningen Nostocales. Organismerna kan vara planktoniska eller bentiska, och trikomerna består av skivformade, vegetativa celler.
      • Nostoc 0 questions Ett formsläkte av blågröna alger (Cyanobacteria) i ordningen Nostocales. Organismerna består av trikomer av runda eller äggformade vegetativa celler med heterocyster och akineter. Arterna lever i symbios med ett stort antal eukaryoter.
      • Oscillatoria 0 questions
      • Plectonema 0 questions
      • Prochlorophyta 0 questions
      • Synechococcus 0 questions
      • Synechocystis 0 questions
    • Helicobacter 0 questions Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.
    • Lawsonia (bakterier) 0 questions Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.
    • Methylosinus 0 questions En art av gramnegativa stavbakterier som bildar exosporer och är obligata metanotrofer.
    • Oceanospirillaceae 0 questions En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Oceanospirillales.
    • Ornithobacterium 0 questions
    • Piscirickettsiaceae 0 questions
    • Planctomycetales 0 questions
    • Rhodobacter 0 questions
    • Rhodomicrobium 0 questions
    • Rhodovulum 0 questions
    • Rickettsiaceae 0 questions
    • Roseobacter 0 questions
    • Spirillaceae 0 questions
    • Tenericutes 0 questions En klass gramnegativa bakterier bestående av celler omgivna av ett plasmamembran. De skiljer sig från andra bakterier i det att de saknar cellvägg. Klassen innehåller en enda ordning, Mycoplasmatales.
    • Verrucomicrobia 0 questions
   • Grampositiva bakterier 1 question Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
   • Planctomycetales 0 questions
   • Proteobakterier 0 questions
   • Spirochaetales 0 questions
   • Sulfat-reducing bakterier 0 questions
   • Verrucomicrobia 0 questions
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...