Se kategorier

 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
   • Acidobakterier 0 frågor
   • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet.
   • Atypiska bakterier 0 frågor Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt.
   • Bakterier, aeroba 0 frågor Bakterier som måste ha syre för att leva.
   • Bakterier, anaeroba 0 frågor Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.
   • Bacteroidetes 0 frågor
   • Blodburen smitta 0 frågor Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
   • Chlorobi 0 frågor
   • Chloroflexi 0 frågor
   • Cyanobacteria 0 frågor En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.
   • Sporbildande bakterier 0 frågor En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder.
   • Fibrobacteres 0 frågor
   • Fusobakterier 0 frågor Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.
   • Gramnegativa bakterier 0 frågor Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.
    • Anaplasmataceae 0 frågor En familj bakterier som angriper röda blodkroppar och orsakar svåra sjukdomar hos djur.
    • Arcobacter 0 frågor Ett släkte gramnegativa, lufttoleranta, spiralformade bakterier som påträffas i vatten och ger upphov till diarre hos människor och djur.
    • Bartonellaceae 0 frågor En familj små, gramnegativa bakterier som infekterar erytrocyter hos människor och andra ryggradsdjur och orsakar flera infektionssjukdomar.
    • Brachyspira 0 frågor
    • Buchnera 0 frågor Ett släkte gramnegativa bakterier som lever i obligat intracellulär symbios hos bladlöss. Bakterierna återfinns i specialiserade celler i bladlusens kroppshåla.
    • Campylobacter 0 frågor Ett släkte av bakterier i reproduktionsorgan, tarmkanal och munhåla hos djur och människor. Några arter är patogena.
    • Chlamydiales 0 frågor En ordning obligat intracellulära bakterier med en replikationscykel av Chlamydiatyp. Utvecklingen sker i två steg, omfattande en metaboliskt inaktiv och infektiös form och en vegetativ form, som förö kar sig genom tvådelning. Bakterierna sprids via luft eller genom direktkontakt. Fyra familjer är kända: Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceae och Waddliaceae.
    • Chloroflexus 0 frågor
    • Gramnegativa aeroba bakterier 0 frågor En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.
     • Acidobakterier 0 frågor
     • Caulobacter 0 frågor Ett släkte gramnegativa, aeroba, stav-, krok- eller spolformade bakterier som vanligtvis bildar stänglar. De finns i sötvatten och jord och delar sig genom klyvning i två på tvären.
     • Gallionellaceae 0 frågor En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Nitrosomonadales, klassen Betaproteobacteria. Det enda släktet är Gallionella.
     • Gramnegativa aeroba stavar och kocker 0 frågor En grupp gramnegativa bakterier, bestående av stav- och klotformade celler. De är både aeroba (växer i närvaro av luft) och mikroaerofila (växer bättre vid låga syrehalter) under kvävefixerande förhållanden, men vid tillgång till bundet kväve växer de som aerober.
      • Acetobacteraceae 0 frågor En familj gramnegativa bakterier bestående av ellips- till stavformade celler, som uppträder ensamma, parvis eller i kedjor.
      • Acidothiobacillus 0 frågor
      • Afipia 0 frågor Ett släkte gramnegativa, oxidaspositiva, stavformade bakterier med en enda flagell. Afipia felis orsakar, jämte Bartonella henselae, sjukdomen "cat-scratch disease" (kattklössjuka).
      • Alcaligenaceae 0 frågor
      • Alteromonas 0 frågor Ett släkte gramnegativa, raka eller böjda stavbakterier med en enda polär flagell. Organismerna lever i havsvatten.
      • Azorhizobium 0 frågor Ett släkte gramnegativa, stavformade och obligat aeroba bakterier som rör sig på fast medium med hjälp av sitt flagellöverdrag och i vätska med hjälp av en flagell på sidan.
      • Bdellovibrio 0 frågor Ett släkte av bakterier med förmåga att utvecklas inuti andra bakterier.
      • Bradyrhizobiaceae 0 frågor
      • Bradyrhizobium 0 frågor Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som vanligtvis innehåller korn av polybetahydroxibutyrat. De invaderar rothåren på baljväxter där de lever i intracellulär symbios.
      • Brucellaceae 0 frågor
      • Burkholderiaceae 0 frågor
      • Caulobacteraceae 0 frågor
      • Comamonadaceae 0 frågor
      • Coxiellaceae 0 frågor
      • Cytophagaceae 0 frågor
      • Flavobacteriaceae 0 frågor
      • Francisella 0 frågor En organism som finns i naturliga vattendrag. Den kan utgöra en parasit hos människor, andra däggdjur, fåglar och leddjur.
      • Gluconacetobacter 0 frågor Ett släkte tillhörande familjen Acetobacteraceae, bestående av acetatoxiderande bakterier.
      • Halomonadaceae 0 frågor En familj gramnegativa och måttligt saltälskande bakterier tillhörande ordningen Oceanospirillales. Bakterierna har isolerats från tempererade och antarktiska saltsjöar, saliner, salta jordar och havsmiljöer.
      • Halothiobacillus 0 frågor Ett släkte gramnegativa, kemolitoautotropa bakterier i familjen Chromatiaceae. Flera av dess arter har efter omklassificering överförts hit från Thiobacillus.
      • Legionellaceae 0 frågor En familj av gramnegativa, aeroba bakterier som inte bildar endosporer eller mikrocystor.
      • Leptospiraceae 0 frågor En familj bakterier bestående av böjliga, skruvformade celler med högervriden struktur. Den utgörs av ett enda släkte, Leptospira.
      • Methylobacteriaceae 0 frågor En familj gramnegativa bakterier i ordningen Rhizobiales. Bland släkten finns Methylobacterium, Protomonas och Roseomonas.
      • Methylococcaceae 0 frågor En familj gramnegativa, aeroba bakterier som lever av organiska enkelkolföreningar. De har påvisats i jord och vatten.
      • Methylophilaceae 0 frågor En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Methylophilales.
      • Moraxellaceae 0 frågor En familj gramnegativa, aeroba bakterier inom ordningen Pseudomonadales. Några stammar infekterar slemhinnorna hos djur och människor, andra kan uppträda i livsmedel eller i miljön.
      • Neisseriaceae 0 frågor En familj gramnegativa, parasiterande bakterier med ett flertal humanpatogena medlemmar.
       • Kingella 0 frågor Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som ingår i normalfloran i de övre andningsorganens slemhinnor. Några arter är patogena hos människa.
       • Neisseria 0 frågor Ett släkte gramnegativa, aeroba, runda bakterier som ingår i normalfloran i svalget och de urogenitala organen. Några arter utgör primära patogener hos människor.
        • Neisseria cinerea 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i nasofarynx hos människor.
        • Neisseria elongata 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som uppträder som korta kedjor av stavar. Den har isolerats från svalget hos friska individer och patienter med endokardit. Det finns flera kända underarter.
        • Neisseria gonorrhoeae 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som främst påträffas i variga, veneriska flytningar. Den är upphovet till gonorré.
        • Neisseria lactamica 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som är vanligt förekommande i svalget hos småbarn, men sällan sjukdomsframkallande. Den är den enda arten som producerar syra av laktos (mjölksocker).
        • Neisseria meningitidis 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier. Den är följeslagare till och patogen endast för människor och kan bäras asymtomatiskt i svalget. När den förekommer i cerebrospinalvätska är den orsak till meningokockmeningit (bakteriell hjärnhinneinflammation). Den förekommer även i veneriska flytningar och blod. Det finns åtminstone 13 serogrupper, bestämda genom antigenskillnader i höljepolysackariderna. De vanligaste meningitframkallande är A, B, C, Y och W-135. Varje serogrupp kan i sin tur indelas i serotyp, serosubtyp och immuntyp.
         • Neisseria meningitides, serogrupp A 0 frågor Stammar av Neisseria meningitidis som var orsak till flest utbrott av meningokocksjukdom i Västeuropa och USA under första hälften av 1900-talet. De är fortfarande en huvudorsak till sjukdom i Asien och Afrika och särskilt till utbrott söder om Sahara.
         • Neisseria meningitidis, serogrupp B 0 frågor Stammar av Neisseria meningitidis som utgör den främsta orsaken till meningokockinfektioner hos barn. Serogrupp B-stammar påträffas oftast i isolerade fall och är mindre vanliga vid epidemiska utbrott.
         • Neisseria meningitidis, serogrupp C 0 frågor Stammar av Neisseria meningitidis som är ansvariga för flest fall av meningokocksjukdom hos tonåringar. De är mindre vanliga hos barn.
         • Neisseria meningitidis, serogrupp W-135 0 frågor Stammar av Neisseria meningitidis som mest påträffas i Afrika.
         • Neisseria meningitidis, serogrupp Y 0 frågor Stammar av Neisseria meningitidis som i USA ger upphov till sjukdom mest hos vuxna och äldre. Serogrupp Y-stammar är förknippade med lunginflammation.
        • Neisseria mucosa 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i svalget hos människor och ingår i andningsvägarnas normalflora hos delfiner. Bakterierna ger ibland upphov till sjukdom hos människor och är patogena för möss.
        • Neisseria sicca 0 frågor En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i näsa, svalg och saliv hos människor.
      • Nitrosomonadaceae 0 frågor En familj gramnegativa, nitrifierande bakterier inom ordningen Nitrosomonadales och klassen Betaproteobacteria.
      • Ochrobactrum 0 frågor Ett släkte av familjen Brucellaceae med obligat aeroba, gramnegativa, jämntjocka stavar med rundade ändar.
      • Oxalobacteraceae 0 frågor
      • Paracoccus 0 frågor Gramnegativ bakterie som förekommer i jord och saltsjöar.
      • Pedobacter 0 frågor
      • Pseudoalteromonas 0 frågor
      • Pseudomonadaceae 0 frågor
      • Rhizobiaceae 0 frågor
      • Rhodospirillaceae 0 frågor
      • Rhodotermus 0 frågor
      • Sphingobacterium 0 frågor
      • Sphingomonas 0 frågor
      • Thermus 0 frågor
      • Xanthobacter 0 frågor
      • Xanthomonadaceae 0 frågor
      • Zoogloea 0 frågor
     • Gramnegativa kemolitotrofa bakterier 0 frågor En stor grupp bakterier, omfattande dem som oxiderar ammonium eller nitrit, omsätter svavel och svavelföreningar, eller avsätter järn- eller manganoxider.
     • Thiotrichaceae 0 frågor
     • Vitreoscilla 0 frågor
    • Gramnegativa anaeroba bakterier 0 frågor En stor grupp anaeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa fakultativt anaeroba stavar 0 frågor En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.
    • Gramnegativa bakterier med fotosyntetisk syreproduktion 0 frågor Encelliga eller flercelliga bakterier med stor utbredning. Cyanobakterierna brukar klorofyll a och fykobiliner för fotosyntes av syre, medan släkten inom Prochlorales utnyttjar både klorofyll a och b, men inte fykobiliner.
    • Helicobacter 0 frågor Ett släkte gramnegativa, spiralformade, sjukdomsalstrande bakterier som isolerats från tarmkanalen hos däggdjur, inklusive människa.
    • Lawsonia (bakterier) 0 frågor Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.
    • Methylosinus 0 frågor En art av gramnegativa stavbakterier som bildar exosporer och är obligata metanotrofer.
    • Oceanospirillaceae 0 frågor En familj gramnegativa bakterier inom ordningen Oceanospirillales.
    • Ornithobacterium 0 frågor
    • Piscirickettsiaceae 0 frågor
    • Planctomycetales 0 frågor
    • Rhodobacter 0 frågor
    • Rhodomicrobium 0 frågor
    • Rhodovulum 0 frågor
    • Rickettsiaceae 0 frågor
    • Roseobacter 0 frågor
    • Spirillaceae 0 frågor
    • Tenericutes 0 frågor En klass gramnegativa bakterier bestående av celler omgivna av ett plasmamembran. De skiljer sig från andra bakterier i det att de saknar cellvägg. Klassen innehåller en enda ordning, Mycoplasmatales.
    • Verrucomicrobia 0 frågor
   • Grampositiva bakterier 1 fråga Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.
   • Planctomycetales 0 frågor
   • Proteobakterier 0 frågor
   • Spirochaetales 0 frågor
   • Sulfat-reducing bakterier 0 frågor
   • Verrucomicrobia 0 frågor
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...