Se kategorier

 • Anatomi 21 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
   • Kroppsvätskerum 0 frågor De båda faser mellan vilka vatten och andra kroppsvätskor fördelas: den extracellulära och den intracellulära. Med annan terminologi kan tre faser anges: den intracellulära, den interstitiella och den intravasala.
   • Bindväv 0 frågor Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.
   • Epitel 0 frågor Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.
   • Exokrina körtlar 0 frågor Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.
   • Lymfvävnad 0 frågor Specialiserade vävnader som utgör delar av det lymfatiska systemet. De är belägna på bestämda platser i kroppen där en rad olika lymfocyter kan bildas, mogna och mångfaldigas. Lymfvävnaderna är förbundna med ett nätverk av lymfkärl.
   • Membran 0 frågor Tunna vävnadsskikt som täcker delar av kroppen, som skiljer angränsande kaviteter eller som förbinder angränsande strukturer.
    • Basalmembran 0 frågor Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.
    • Fosterhinnor 0 frågor Tunna vävnadsskikt som omger embryot eller fostret och har betydelse för näringstillgång, andning, avföring och skydd. De utgörs av gulsäcken, urinsäcken (allantois), amnion och fosterhinnan (korion).
     • Allantois 0 frågor Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.
     • Amnion 0 frågor Det tunna, sega extraembyonala membran som hos kräldjur, fåglar och däggdjur omger fosterhinnan och innehåller foster och fostervatten. Hos däggdjur utvecklas det ur trofoblasten.
     • Chorioallantoismembran 0 frågor Ett kärlrikt, extraembyonalt membran som bildas genom förening av fosterhinnan med urinsäcken. Det ses huvudsakligen hos fåglar och kräldjur. Vävnaden tjänar som modell i tumör- eller cellbiologi, vid studier av kärlnybildning och vävnadstransplantation.
     • Korion 0 frågor Den yttre fosterhinnan.
      • Korionvilli 0 frågor De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.
     • Gulesäck 0 frågor En embryohinna bildad av endoderm och mesoderm. Hos kräldjur och fåglar innesluter den gulan i tarmkanalen för näringtillförsel till embryot. Hos däggdjur med moderkaka har den rudimentär funktion. Den utgör dock källa för merparten av tarmslemhinnan och för könscellerna. Den benämns ibland vitellinsäcken, som inte får förväxlas med äggulehinnan hos ägg.
    • Slemhinna 0 frågor Slemhinnor täcker invändigt många av kroppens hålrum, bl a i mag-tarmsystement, andningssystemet och könsorganen. Slemhinnor består i huvudsak av epitelceller vilande på ett basalmembran med lamina propria under, där mukösa körtlar har förmåga att utsöndra slem (mucus).
    • Serös hinna 0 frågor
   • Muskler 0 frågor Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.
   • Nervvävnad 0 frågor
   • Organoider 0 frågor
   • Peritonealstomier 0 frågor
   • Kirurgiska rekonstruktioner 0 frågor Organ eller delar av organ som skapas av intilliggande vävnad för att ersätta sjuk eller kirurgiskt avlägsnad vävnad.
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Organismer 3 frågor
 • Sjukdomar 42 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 6 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Fenomen och processer 0 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Hälso- och sjukvård 10 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Geografiska orter 0 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...