Browse categories

 • Organismer 4 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 question Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 question Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 questions En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 questions
  • Urogenitala systemet 0 questions
  • Endokrina systemet 0 questions Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 questions Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 question Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 questions
  • Vävnader 0 questions
  • Celler 3 questions Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 question Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 questions Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 question Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
   • Kind 0 questions
   • Ansiktsmuskler 0 questions Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.
   • Käke 0 questions Benstruktur i munnen som bär tänderna. Käken består av underkäke och överkäke.
   • Tuggmuskler 0 questions Muskler som utgår från okbågen och stänger käkarna. Tuggmuskelnerven utgår från mandibularnervens förgrening på trigeminalnerven (femte hjärnnerven).
   • Mun 0 questions Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.
    • Tanduppsättning 0 questions Tänderna som helhet i tandbågen. Med tanduppsättning avses de naturliga tänderna på plats i tandhålorna. För mjölktänderna används termen "tanduppsättning, primär", och för de permanenta tänderna "tanduppsättning, permanent". Syn. dentition.
     • Tanduppsättning, blandad 0 questions En tanduppsättning som innehåller såväl mjölktänder som permanenta tänder.
     • Tanduppsättning, permanent 0 questions De 32 tänder som delvis ersatt och delvis tillkommit utöver de 20 mjölktänderna.
     • Tanduppsättning, mjölktänder 0 questions Den första uppsättningen av tänder att bildas och som ersätts av permanenta efterhand som de tappas.
     • Mellanrum mellan tänder 0 questions Ett onormalt stort avstånd eller en onormal springa mellan två tänder.
     • Parodontium 0 questions Stödjande vävnader kring tänderna som består av tandköttet, alveolarben, tandcement och tandrotshinna.
     • Tand 0 questions
     • Tanddelar 0 questions
      • Tandcement 0 questions Det fasta, benartade bindväv som täcker tandroten från emalj-cementgränsen till rotspetsen och som dessutom utgör stöd åt tanden genom att vara fäste för det parodontala ligamentet.
      • Tandemalj 0 questions Ett hårt, tunt och genomskinligt skikt av förkalkat material som omger och skyddar tandbenet och tandkronan. Det är det hårdaste ämnet i kroppen och består nästan uteslutande av kalksalter. I mikroskopet ser man att skiktet består av tunna stavar (emaljprismor), sammanfogade med ett cementerande ämne och omgivna av ett emaljhölje.
      • Tandpulpa 0 questions Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.
      • Tandpulpahåla 0 questions Den hålighet i tanden som omges av dentin och innehåller tandpulpan. Den del av kaviteten som finns i kronan kallas pulpakammaren, den del som sträcker sig ned i roten kallas pulpakanalen eller rotkanalen.
      • Tandben 0 questions Den hårda tandvävnad som omger tandpulpan och som täcks av emalj på kronan och av tandcementet på roten. Den är hårdare än benvävnad, men mjukare än emaljen, vilket medför att den oskyddad lätt eroderas.
      • Tandhals 0 questions
      • Tandkrona 0 questions
      • Tandanlag 0 questions
       • Tandpapill 0 questions En tapp av mesodermalt bindväv som omges av tandemaljorganet och ger upphov till dentin och pulpa.
       • Tandsäck 0 questions Tätt, fibröst skikt av mesodermvävnad som omger emaljorgansepitelet. Cellerna vandrar så småningom till utsidan av det nyss bildade rotdentinet och ger upphov till cementoblasterna, som avsätter cement på roten som håller på att utvecklas, till fibroblasterna som bildar det parodontala ligamentet, och till osteoblasterna i det växande alveolarbenet.
       • Emaljorganet 0 questions Epitelceller som omger tandpapillen och som är differentierade i tre olika skikt: det inre emaljepitelet, bestående av ameloblaster som kommer att bilda emaljen, emaljpulpan och det yttre emaljepitelet, vilka båda reduceras och försvinner, före respektive under tanderuptionen.
      • Tandrot 0 questions
    • Läpp 0 questions Någon av de två köttiga, blodrika vävnadsstrukturer som omger munnen.
    • Munbotten 0 questions
    • Munslemhinna 0 questions Ytorna i munhålan, inkluderande tandköttets slemhinna, gommen, läpparna, kinderna, munbotten och andra delar. Slemhinnan består för det mesta av icke-keratiniserat, skiktat och skvamöst epitel som täcker muskelvävnad, ben eller körtlar, men som på vissa ställen kan uppvisa varierande grad av keratinisering.
    • Gom 0 questions Den anatomiska struktur som bildar taket i munhålan. Den består av den främre, hårda gommen och den bakre, mjuka gommen.
    • Spottkörtlar 0 questions
    • Tunga 0 questions
   • Svalg 0 questions Ett fibromuskulärt rörformigt organ som börjar vid skallbasen bakom näsan och sträcker sig ned till matstrupen och omger struphuvudet.
   • Käkled 0 questions En ledförbindelse mellan underkäkens ledhuvud och tinningsbenets ledutskott.
  • Blod- och immunsystem 1 question De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 questions De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 questions Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 questions
  • Svampars delar 0 questions
  • Bakteriedelar 0 questions
  • Virusdelar 0 questions
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...