Browse categories

 • Organismer 4 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 question Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 question Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 questions En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 questions
  • Urogenitala systemet 0 questions
  • Endokrina systemet 0 questions Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 questions Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 question Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 questions
  • Vävnader 0 questions
  • Celler 3 questions Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 question Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 questions Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 question Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 question De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 questions De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
   • Blastomerer 0 questions De odifferentierade celler som bildas vid delning av det befruktade ägget. Dessa omfattar celler som tillhör embryots delnings-, morula- och blastulastadier.
   • Gälbågsregion 0 questions Område som innehåller parvis uppträdande gälbågar hos vattenlevande, lägrestående ryggradsdjur och hos embryon hos högrestående ryggradsdjur. Hos de sistnämnda omvandlas gälbågarna så småningom till d elar av hals och öron.
   • Äggets delningsstadium 0 questions Embryot i sitt tidigaste stadium, blastogenesen, som varar från det befruktade äggets första mitotiska delning i två blastomerer till bildandet av morulan, en tät massa av blastomerer.
   • Kloak 0 questions Tarmens slutkammare, i vilken även finns mynningar från njurarna och könsorganen, hos fåglar, kräldjur, groddjur, kloakdjur och många fiskarter. Den finns också som en fylogenetiskt betingad embryostruktur hos däggdjur.
   • Embryo, däggdjur 0 questions Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.
   • Embryo, icke-däggdjur 0 questions Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.
   • Foster 0 questions Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.
   • Groddblad 0 questions De tre cellskikt som utgör det tidiga embyot.
   • Fostersäck 0 questions
   • Extremitetsanlag 0 questions Utväxt på ryggradsdjursembryot som utvecklas till en lem. Extremitetsanlag används för studier av organutveckling, morfologisk utveckling och celldifferentiering. Främst används kycklingembryon, men även anlag från mus och råtta används.
   • Urnjure 0 questions En av ett par utsöndrande organ som utvecklas kaudalt till de första njurarna (förnjurar; pronephri) under fosterutvecklingen. Urnjurarna (mesonephri) förblir de permanenta njurarna hos vuxna groddjur och fiskar. Hos högre ryggradsdjur tillbakabildas förnjurarna och urnjurarna medan de permanenta njurarna bildas. De återstående kanalerna blir till de wollfska gångarna.
   • Mullbärskula 0 questions Ett tidigt embryo i form av en kompakt massa av ca 16 blastomerer. Det liknar ett mullbär, med två typer av celler, yttre och inre. Morula utgör stadiet före blastula hos andra djur än däggdjur eller blastocyst hos däggdjur.
   • Mullers gångar 0 questions Ett par kanaler nära de wolffska gångarna i ett växande embryo. I hanembryot tillbakabildas de i samband med uppkomsten av testikelspecifikt anti-Mullerhormon. Utan anti-Mullerhormon utvecklar sig Mullers gångar till det honliga fortplantningssystemet, med äggledare, livmoder, livmoderhals och slida.
   • Neurallist 0 questions De båda utsträckta vallarna längs primitivstrimman mot slutet av gastruleringen under nervsystemutvecklingen. Vallarna bildas genom veckning av neuralplattan. Mellan vallarna finns en nervfåra som djupnar när veckningen tilltar. När vecken möts längs mittlinjen blir fåran ett slutet rör, nervröret.
   • Neuralplatta 0 questions Det område inom kordaters ektodermala ryggsida varifrån det blivande centrala nervsystemet bildas. Neuralplattans vävnad kallas neuroektoderm, vilket ofta används synonymt med neuralplatta.
   • Neuralrör 0 questions Ett rör av ektodermvävnad i ett embryo som kommer att utvecklas till det centrala nervsystemet, med ryggsträngen och hjärnan. Ihåligheten i neuralröret kallas nervkanalen och blir till mittkanalen i ryggsträngen och hjärnventriklarna. Missbildningar av neuralröret förs till begreppet neuralrörsdefekter.
   • Notokord 0 questions En broskartad stav av mesodermceller vid den dorsala mittlinjen hos alla ryggsträngsembryon. Hos de lägre ryggradsdjuren har notokorden ryggradens stödjande funktion. Hos högre ryggradsdjur är den en övergående struktur, och ryggpelarens segment kommer att bildas kring den. Notokorden är också källan till utformningen av de kringliggande vävnaderna, inklusive utvecklingen av neuralröret.
   • Embryonal knuta 0 questions
   • Äggcell 0 questions En mogen haploiid kvinnlig könscell som lossnar och fångas upp av äggledaren under ovulationen.
   • Moderkaka 0 questions Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).
    • Korionvilli 0 questions De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.
    • Decidua 0 questions Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Östrogen, progesteron och andra stimulerande substanser från det befruktade ägget (blastocystan) omvandlar den sekretoriska slemhinnan till decidua. Livmoderslemhinnans stromaceller förstoras till runda decidualceller, som var och en omges av en hinna som bildar stöd för trofoblastinfästningen.
    • Trofoblaster 0 questions
   • Primitivstrimma 0 questions
   • Pronephros 0 questions
   • Fostrets urinkanal 0 questions Urinröret hos foster. Efter födseln blir kanalen en sträng, men kan undantagsvis kvarstå som en urinfistel mot naveln.
   • Äggulegång 0 questions
   • Wollfska gångar 0 questions
   • Befruktad äggcell 0 questions
  • Integumentsystemet 2 questions Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 questions
  • Svampars delar 0 questions
  • Bakteriedelar 0 questions
  • Virusdelar 0 questions
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 2 questions
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...