0 votes
29 views
in Hälso- och sjukvård by
Hej!

Har opererat bort en godartad hjärntumör. I samband med denna så kapades mina luktnerver av och man "tätade" också där de suttit. Så har nu så kallad anosmi. Min doktor sa att detta blir för livet, vilket är oerhört svårt att acceptera då det är ett friskt sinne som blev ett stort handikapp. Finns det på något vis eller något sätt att man kan få det tillbaka?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...