0 votes
26 views
in Hjärnhinneinflammation, bakteriell by (120 points)
Har haft borelia 2 gånger. Ryggvärken son jsg fick i samband med borelian har inte gått bort. Den har blivit värre. Kan det vara,så att det finns kvar bakterie efter borelian dom inte gått.bort o en har blivit till neuro.borelia? H,Vuokko

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.

Categories

104 questions

21 answers

3 comments

289 users

Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...