0 votes
99 views
in Vasa nervorum by

Hur många finns diagnostiserade med May-thurner i Sverige?

Är det ett ovanligt syndrome?

Hur många blir fullt återställda igen efter DVT utan eller med behandling (PTA)?

Vad står Mat-thurner under för någon diagnos kod?

Har MTS någonsin vart orsak till stor kropps skada/död?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...